නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - ඌව කුඩාඔය කොමාන්ඩෝ පුහුණු පාසල

LRDC සේවා සමාගමේ සේවය කරන නිලධාරීන්හට නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළු මාලාවක ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් ප්‍ර‍ධාන කාර්යාලයේ නියුතු නිලධාරීන්හට පසුගිය ඔක්තෝබර් 5 සිට 7 දක්වා නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුවක් ඌව කුඩාඔය කොමාන්ඩෝ පුහුණු පාසලේදී පැවැත්විණි. කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් රැසකට සහභාගීවූ නිලධාරීන් සහ නිලධාරිනියන්ට තමන්ගේ කණ්ඩායම් හැඟීම, තීරණ ගැනීමේ හැකියාව සහ නායකයෙකුගේ ගුණාංග වර්ධනය කරගැනීමට මෙහිදී හැකි විය. ඉදිරියේදී අප ආයතනයේ ක්‍ෂේත්‍රයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහාද මෙම නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී කරවීමට LRDC සේවා සමාගම කටයුතු යොදා ඇත.