ගුණාත්මක ආරක්‍ෂක සේවාවකට මඟ පෙන්වමු

"ගුණාත්මක ආරක්‍ෂක සේවාවකට මඟ පෙන්වමු" මැයෙන් විශේෂ වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු 21වන දින ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සොයිසාපුර සහාය සේවා මධස්ථානයේ ශ්‍ර‍වණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ආරක්‍ෂක අධිකාරී S.A. සමරසේකර මහතා විසින් ප්‍ර‍ධාන ආරාධිත දේශනය පැවැත්වූ අතර කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ බන්දුල චන්ද්‍රසේකර මහතා සහ අධ්‍යක්‍ෂ (මෙහෙයුම්) උමේන්ද්‍ර‍ වීරසිංහ මහතාද මෙහිදී පැමිණි සිටි 70කට අධික ආරක්‍ෂක නිලධාරී නිලධාරිනියන් අමතා දේශන පැවැත්වූහ.